UžsakytiPirkimo taisykles

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Stiklo dekoravimo dirbtuvės „Artglass decor“ (toliau - Pardavėjas) priklausančioje internetinėje parduotuvėje www.artglass.lt (toliau - Parduotuvė) prekyba vykdoma vadovaujantis šiomis taisyklėmis (toliau - Taisyklės).
1.2. Laikoma, kad asmuo, kuris užpildo Parduotuvės vartotojo registracijos formą ir patvirtina šias Taisyklės paspausdamas nuorodą „Susipažinau ir sutinku", yra susipažinęs su Taisyklėmis ir besąlygiškai sutinka su jose nurodytomis visomis sąlygomis.
1.3. Užsiregistravęs Vartotojas tampa Parduotuvės klientu (toliau - Klientas), kuris įgyja Taisyklėse nustatytas teises ir pareigas.
1.4. Pardavėjas turi teisę bet kada apriboti Kliento teises arba panaikinti registraciją, jeigu Klientas nesilaiko Taisyklėse nustatytų sąlygų.
1.5. Atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos teisės aktus Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu iš anksto neįspėdamas Kliento pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Naujos Taisyklės įsigalioja nuo jų patalpinimo į Parduotuvę dienos. Kliento užsakymai pateikti iki Taisyklių pakeitimo įvykdomi pagal užsakymo pateikimo metu galiojančias Taisykles.
1.6. Pardavėjas nėra atsakingas ir nekompensuoja Klientui jo patirtos žalos, kurį kyla dėl Taisyklėse numatytų sąlygų nesilaikymo.

2. Asmens duomenų apsauga

2.1. Vartotojas prieš tapdamas Klientu turi užsiregistruoti Pardavėjo svetainėje (www.arglass.lt), registracijos metu privalomai pateikdamas savo asmens duomenis:
2.1.1. Vardą, pavardę;
2.1.2. Adresą, kuriuo bus pristatomos prekės;
2.1.3. Telefono numerį;
2.1.4. El. pašto adresą.
2.2. Jei Klientas juridinis asmuo, papildomai pateikiami šie duomenys:
2.2.1. Įmonės pavadinimas;
2.2.2. Juridinio asmens kodas,
2.2.3. PVM mokėtojo kodas;
2.3. Pardavėjas patvirtindamas Kliento registraciją, nurodytu el. pašto adresu išsiunčia Kliento pasirinktą vartotojo vardą, slaptažodį ir kitus duomenis.
2.4. Klientas sutinka, kad Pardavėjas turi teisę tvarkyti Kliento asmens duomenis, šiose Taisyklėse nurodytais atvejais ir tikslais.
2.5. Pardavėjas patvirtina, kad Kliento asmens duomenys bus naudojami tik Kliento identifikavimui užsakant prekę ir užsakytų prekių pristatymui. Kliento asmens duomenys gali būti tvarkomi rinkodaros tikslais tik tuo atveju, kai Klientas išreiškia sutikimą pildydamas registracijos formą.
2.6. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Kliento asmens duomenų ir su užsakymu susijusios informacijos jokioms trečioms šalims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių tiekimo ir pristatymo ar kitas su Kliento užsakymu susijusias paslaugas. Kitais atvejais Kliento asmens duomenys gali būti atskleisti, kai to reikalauja kompetentinga Valstybės institucija LR įstatymų numatytais atvejais arba atskiru rašytiniu Kliento sutikimu.
2.7. Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti Kliento asmens duomenų apsaugą LR įstatymų numatyta tvarka.
2.8. Klientas įsipareigoja saugoti savo prisijungimo prie Parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti jokiai trečiai šaliai. Pažeidus šią Taisyklių sąlygą visa su tuo susijusi atsakomybė tenka Klientui. Klientas sužinojęs apie jo prisijungimo duomenų atskleidimą nedelsdamas apie tai informuoja Pardavėją, kuris atsižvelgdamas į Kliento pranešimą užblokuoja Kliento prisijungimą. Dėl pakartotinio Kliento registracijos aktyvavimo šalys susitaria atskirai.

3. Prekių kaina ir apmokėjimo tvarka

3.1. Prekių užsakyme ir Parduotuvėje patalpintų bei parduodamų Prekių kainos nurodytos su PVM.
3.2. Mokestis už transportavimą nurodomas, kai suformuojamas užsakymas, iki jo patvirtinimo.
3.3. Klientas už užsakytas Prekes gali atsiskaityti šiuo būdu:
3.3.1. Išankstiniu bankiniu pavedimu, nurodydamas užsakymo numerį.
3.3.2. Grynaisiais pinigais, atsiimdamas prekes .
3.3.3. Naudojant PayPal sistemą.
3.4. Prekių pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo momentu laikoma Pardavėjui užsakymo priėmimo patvirtinimas.
3.5. Kai mokama išankstiniu mokėjimu, Klientas įsipareigoja atsiskaityti per 24 valandas nuo užsakymo patvirtinimo gavimo iš Pardavėjo momento.

4. Prekių užsakymas

4.1. Klientas pasirinkęs jam patikusią Prekę pateikia Pardavėjui užsakymą. Kliento patvirtintas užsakymas Pardavėjui išsiunčiamas automatiniu būdu (paspaudus "Patvirtinti").
4.2. Klientui patvirtinus Prekių krepšelį užsakymas formuojamas automatiniu būdu. Automatiniu būdu patalpinami Kliento asmens duomenys, kuriuos Klientas pateikė registracijos metu, Prekės identifikavimo kodas ir kaina. Trūkstamus duomenis į užsakymą įrašo Klientas.
4.3. Kiekvieną kartą Klientas tvirtindamas užsakymą patvirtina, jog sutinka su tuo momentu galiojančiomis Taisyklėmis.
4.4. Patvirtindamas užsakymą, Klientas įsipareigoja patikrinti ar visi jo asmens duomenys yra teisingi. Suradęs neatitikimų Klientas įsipareigoja duomenis pataisyti ir tik tuomet patvirtinti užsakymą.
4.5. Klientas įsipareigoja užsakymo formoje pažymėti, kokiu būdu bus vykdomas Prekės apmokėjimas ir pristatymas.
4.6. Prekės užsakymas pradedamas vykdyti:
4.6.1. Klientui pasirinkus išankstinį apmokėjimą, po pinigų gavimo į Pardavėjo sąskaitą;
4.7. Klientas pildydamas užsakymą pasirenka Prekę, kiekį, Prekes priimsiantį asmenį (kai Prekes priima ne pats Klientas) ir kitus duomenis reikalingus prekes pristatymui.
4.8. Kai Klientas pageidauja, kad Prekės būtų pristatytos kitu adresu arba jas gautų kitas gavėjas, užsakyme nurodomas naujas prekių pristatymo adresas ir gavėjo duomenys. Nurodant kitą Prekių gavėją už Prekes galima atsiskaityti tik išankstiniu mokėjimu.
4.9. Užsakymas laikomas pateiktu Pardavėjui tik nuo to momento, kada Pardavėjas jį gauna.
4.10. Pardavėjas priima ir patvirtina tik teisingai užpildytus užsakymus.
4.11. Kliento pateiktą užsakymą Pardavėjas patvirtina per 24 valandas nuo jo gavimo momento.

5. Prekių pristatymas ir įteikimas

5.1. Kai Klientas pasirenka išankstinį apmokėjimą, Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Prekes Klientui Lietuvoje ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų po užsakymo apmokėjimo.Ši nuostata galioja tik prekėms, esančioms sandėlyje. Prekėms, kurie gaminami pagal pirkėjo užsakymą, pristatymo terminas yra sutartinis.
5.2. Pardavėjas Prekių pristatymą vykdo pasitelkdamas trečiuosius asmenis -Lietuvos  paštą . Jeigu užsakyme nenurodytas kitas Prekes priimantis asmuo, jas priimti privalo pats Klientas.
5.3. Vilniaus mieste Klientas iš anksto susitarus su pardavėju turi teisė atsiimti prekė pats, arba susitarti dėl pristatymo sąlygų.
5.4. Jeigu Kliento nurodytu  adresu Vilniaus mieste ir su juo suderintu laiku Prekės pristatomos, tačiau Klientas nerandamas, Klijentas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl Prekių pristatymo.
5.5. Prekių kiekį, nomenklatūrą ir kokybę Klientas kruopščiai patikrina Prekės perdavimo momentu. Priimdamas Prekę Klientas privalo pasirašyti Prekės pristatymo dokumentuose, patvirtindamas, kad Prekė jam buvo įteikta.
5.6. Visas pastabas dėl akivaizdžių Prekių trūkumų Klientas privalo pareikšti raštu priimdamas Prekes. Pretenzijas dėl Prekių paslėptų trūkumų Klientas gali pareikšti raštu ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo Prekių gavimo.
5.7. Pardavėjas įsipareigoja Prekes pristatyti užsakyme nurodytu adresu ir terminais. Jeigu paaiškėja, kad Pardavėjas negali pristatyti Prekės numatytu terminu, jis nedelsdamas apie tai informuoja Klientą.
5.8. Klientui apmokėjus už Prekes ir Klientui pageidavus, Pardavėjas Klientui elektroniniu būdu išsiunčia sąskaitą faktūrą.
5.9. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už Prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu šis pažeidimas atsirado dėl Kliento kaltės.
5.10. Pirkėjas, užsakymo metu nurodęs, kad už prekes mokės grynaisiais pinigais,  atsiimdamas jas pats, užsakytas prekes atsiimti privalo per penkias dienas nuo užsakymo dienos.

6. Prekių garantijos

6.1. Pardavėjas pareiškia, kad Prekės atitinka šioms Prekėms keliamus įprastus kokybinius reikalavimus. 
6.2. Pardavėjas neatsako už tai, jeigu Parduotuvėje esančios Prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realių šių Prekių savybių dėl Kliento naudojamų ryšio priemonių perteikiamo vaizdo ypatybių.
6.3. Pardavėjas nėra atsakingas už Prekių kokybės pablogėjimą, jei Klientas ar asmenys, kuriems Klientas perdavė Prekes, jas naudojo ne tiems tikslams, kuriems tokios Prekės yra paprastai naudojamos,  pažeidė Prekių transportavimo, laikymo, naudojimo ir / ar sandėliavimo taisykles, taip pat, jeigu matomi Prekių įpakavimo ar kiti išoriniai defektai, raštu neaptarti Prekių perdavimo metu ar Prekių kokybės pablogėjimas yra sukeltas Kliento ar kitų asmenų, kuriems Klientas pardavė Prekes, veiksmų.

7. Šalių teisės, pareigos ir atsakomybė

7.1. Šalių teisės ir pareigos įgyvendinamos atsižvelgiant į Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisykles, patvirtintas LR ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 „Dėl Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių patvirtinimo.
7.2. Klientas turi teisę:
7.2.1. Įsigyti parduodamą Prekę Parduotuvėje nurodyta kaina Taisyklėse nustatyta tvarka;
7.3. Klientas įsipareigoja:
7.3.1. Naudodamasis Pardavėjo teikiamomis paslaugomis Parduotuvėje vadovautis ir laikytis šiose Taisyklėse nustatytų nuostatų;
7.3.2. Neatskleisti savo prisijungimo duomenų tretiems asmenims;
7.3.3. Šiose Taisyklėse nustatyta tvarka užpildytus užsakymus pateikti Pardavėjui;
7.3.4. Taisyklėse nustatyta tvarka atsiskaityti už su Pardavėju už nupirktas Prekes;
7.3.5. Pasikeitus asmens duomenims, kurie pateikti registracijos formoje, šiuos duomenis nedelsiant atnaujinti;
7.4. Pardavėjas turi teisę:
7.4.1. Bet kada sustabdyti Parduotuvės veiklą;
7.4.2. Pakeisti, atnaujinti ir taisyti Taisykles;
7.4.3. Keisti parduodamų Prekių asortimentą ir kainas;
7.4.4. Klientui tyčiniais veiksmais kenkiant Parduotuvei ar Pardavėjui, be įspėjimo apriboti ar panaikinti Kliento registraciją ir galimybę naudotis Parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
7.4.5. Anuliuoti Kliento užsakymą, kai Klientas vėluoja atsiskaityti, užsakydamas Prekes pasirinko išankstinį apmokėjimą;
7.5. Pardavėjas įsipareigoja:
7.5.1. Parduoti Prekes ir teisės aktų nustatyta tvarka išduoti Klientui, atsiskaičiusiam už jas, Prekių pirkimą-pardavimą (pinigų sumokėjimą) patvirtinantį dokumentą;
7.5.2. Parduoti Prekes kartu su jų priklausiniais ir priedais tokios būklės, kuri atitiktų Kliento išsirinktą pavyzdį;
7.5.3. Pristatyti užsakytas Prekes Taisyklėse nustatytomis sąlygomis;
7.5.4. Garantuoti, kad būtų parduodamos tik  tinkamos kokybės prekės;
7.5.5. Kliento prašymu suteikti papildomą informaciją apie parduodamą Prekę;
7.5.6. Taisyklėse numatytomis sąlygomis sudaryti galimybę Klientui naudotis svetainės teikiamoms paslaugomis.
7.6. Klientas atsako už pateiktų savo asmens duomenų teisingumą bei prisijungimo duomenų saugojimą ir neatskleidimą tretiems asmenims.
7.7. Klientas atsako už savo veiksmus atliktus internetinėje Parduotuvėje.
7.8. Pardavėjas nėra atsakingas už nuostolius kurie atsirado dėl to, jog Klientas nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė buvo suteikta.

8. Kitos nuostatos

8.1. Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
8.2. Šiose taisyklėse numatytiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teise.
8.3. Šalys įsipareigoja visus kylančius ginčus dėl Taisyklių vykdymo spręsti derybų būdu. Neišsprendus ginčo derybų būdu, teisminiai ginčai nagrinėjami pagal Pardavėjo buveinės vietą.